Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy Arbetshälsa i Sverige AB

Så här behandlar Arbetshälsa i Sverige AB dina personuppgifter.

Denna dag, 2021-07-05, har följande policy upprättats för Arbetshälsa i Sverige AB.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

1. Vi är personuppgiftsansvariga

Vi värnar om din integritet. Arbetshälsa i Sverige AB, organisationsnummer 556668-6308, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer och ansvarar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

2. Tillämpning

2.1 För vem gäller policyn?

Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är anställda, kunder, leverantörer och intressenter som lämnat uppgifter via hemsidan www.arbetshalsa.se.

2.2 För vad gäller policyn?

Denna integritetspolicy reglerar hur Arbetshälsa samlar in och behandlar personuppgifter för vår verksamheter i Arbetshälsa eller för de företag/konsulter som Arbetshälsa anlitat för ändamålet.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 5. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 6. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 7. information som har att göra med allt du köper eller tjänsterna du använder som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, företagsinformation, e-postadress, telefonnummer;
 8. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 9. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

3.2 Arbetshälsa i Sverige ABs behandling av personuppgifter

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att leverera tjänster som är köpta/som är ansökta om via vår hemsida;
 5. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 6. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 7. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 8. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 9. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 10. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 11. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 12. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 13. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
 14. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

4. Utlämning av personlig information

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, konsulter, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp ArbetshälsaGruppen Sverige AB. Detta innebär Arbetshälsa i Sverige AB, Påverka Nu Sverige AB, AHG Redovisning AB och AHG Omställning AB.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Arbetshälsas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

5. Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan du be få rättade. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter blir raderade, om det är möjligt enligt våra åtaganden. Vänligen kontakta Arbetshälsa om du önskar uppdatera, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

7. Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Arbetshälsa i Sverige AB, organisationsnummer 556668-6308. Om du har frågor rörande hur Arbetshälsa behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Arbetshälsas ansvariga:

Arbetshälsa i Sverige AB

Box 214, 581 02 Linköping

Info@arbetshalsagruppen.se

010-331 90 30

8. Förändring i Integritetspolicyn

Denna integritetspolicyn kan komma att justeras. Aktuell integritetspolicy finns publicerad på arbetshalsa.se.

Uppdaterat dokument 220816.

Läs även